LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 1999

 

 

Liaudies kultūra 1999 nr.1

TURINYS:

Kazys ĖRINGIS. 
Kraštovaizdžio paveldas ir aktualijos - 1

MOKSLO DARBAI
Dalia MARCINKEVIČIENĖ.
Vienišas žmogus lietuvių kaimo bendruomenėje 
XIX a. – XX a. pradžioje - 11
Janina MORKŪNIENĖ.
Odininkai Lietuvoje - 15
Irena ŽILIENĖ.
Vilniaus verbos – arealas ir paskirtis - 21
Dainius RAZAUSKAS.
Rusiški keiksmažodžiai  -30
Arūnas KYNAS.
Vėjarodės Rytų Lietuvos architektūros paminkluose - 36
Raimondas GUOBIS.
Troškūnų bažnyčios vargonininkai ir giesmininkai  - 41
Antanas KAKANAUSKAS. 
„Čiučiuruks“ žemaitiškai reiškia žirnį - 44

Konferencijos.
Rimantas ASTRAUSKAS. 
Tradicinė kultūra ir turizmas politinių konfliktų fone - 47

Renginiai.
Lietuvos folkloro ansambliai ir Dainų šventė - 51

Knygos.
Irena ŽILIENĖ.
Kiek daug Žemaitijoje šventviečių! - 57

Kitos kultūros.
Raymond Ian PAGE.
Vikingų runos bei runų akmenys - 58

Žmonės pasakoja.
Dzūkas Prienų jomarke krizės metu  70


 

 

Liaudies kultūra 1999 nr.2

TURINYS:

Paprastumo aukštumas.
Kalbamės su etnologe habil. dr. profesore Angele VYŠNIAUSKAITE - 1
Henrikas GUDAVIČIUS.
Ar galima patobulinti spragilą? - 10

MOKSLO DARBAI
Rasa PAUKŠTYTĖ. Krikštatėvių dovanos - 14
Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ. „Lino mūka“ lietuvių tautosakoje. Semantikos paieškos - 18
Erika DRUNGYTĖ. Žalčio figūra: iš mitologinės erdvės į originaliąją XX a. lietuvių literatūrą - 26
Rūta GUZEVIČIŪTĖ. Jonušo Radvilos epocha ir apdarai - 29

Latvijos puslapiai. Janina KURSITE. Žalčio simbolika latvių poetės Aspazijos (1865-1943) dramoje „Žalčio nuotaka“ - 30

Kitos kultūros. Mapučiai pasakoja. Parengė Solveiga ARMOŠKAITĖ - 39

Skaitymai. Lee WHORF. Amerikos indėnų visatos modelis - 44

Knygos.
Žilvytis ŠAKNYS. Stambus kraštotyros leidinys. Vytautas MUSTEIKIS. Sartų žemės rasmė - 49

Konferencijos.
Liudvikas GIEDRAITIS. Lyčių evangelijos smiltys - 52

In memoriam. Genovaitė BREICHMANIENĖ.
Su lietuvių tautinių šokių gaivintoja Marija BARONAITE atsisveikinant - 59

Žmonės pasakoja.
Marija TRASAUSKIENĖ. Kodėl mūsų kaimas taip pavadintas? - 62

Etninės veiklos realijos. Kad Lietuva savęs neužmirštų - 71

Kaip praktiškai pasirengti Rasos šventimui?
Juozo ŠORIO pokalbis su Stasiu BAGDONAVIČIUMI - 72


 

 

Liaudies kultūra 1999 nr.3

TURINYS:

Tarp savęs ir pasaulio. Habilituotas daktaras profesorius Romualdas GRIGAS, klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO, aptaria lietuvių tautos būklę ir plėtros kelius - 1
Algis STALGYS. Statyba istorinėje aplinkoje - 8

MOKSLO DARBAI
Gintaras BERESNEVIČIUS. Eskulapas ir Aušautas - 12
Daiva VAITKEVIČIENĖ. Kupolės: šventė ir dievybė - 15
Edita KORZONAITĖ. „Žmogus pasikorėlės vestuvėse”: papročiai mitologinėje sakmėje ir tikrovėje - 21
Austė BAREIKYTĖ–NAKIENĖ. Daudyčių garsaeilio įtaka sutartinių derminei sandarai - 27
Audrius BEINORIUS. Sapnų prigimties teorijos indų kultūroje - 34

Dainius RAZAUSKAS. Rato simbolika. Du pavyzdžiai - 42
Iš Gudijos. Alegas DZIARNOVIČIUS, 
Ala KVIATKOUSKAJA. „Svastika” kaip kosmologinis simbolis ir etninis požymis - 49
Iš Gudijos. Uladzimeras LOBAČIUS. Burtininkavimas 
krivičių žemėse. Trumpa istorinė apžvalga - 53

Kitos kultūros
Hammūdah ‘ABD AL–’ATI. Šeimos struktūra Islame - 56

Skaitymai.
René GUÉNON. Centro idėja senovės tradicijose - 63

Knygos.
Nijolė TUMĖNIENĖ. 
Lietuvos sakralinės dailės studijos - 67
 

Konferencijos.
Vytautas TETENSKAS. Tradicija ir dabartis - 69
Etninės veiklos realijos.
Rytis AMBRAZEVIČIUS. Dainos Rasos šventėje - 70

Žmonės pasakoja.
Alfredas ANDRIJAUSKAS. Kai duona dar ašakinė buvo - 77


 

 

 Liaudies kultūra 1999 nr.4

TURINYS:

Genovaitė KAZOKIENĖ
Tautiniai rūbai ir tautinis sąmoningumas - 1
MOKSLO DARBAI
Romualdas APANAVIČIUS
Baltosios rasės etninė muzika. Šiaurės europidai - 11
Petras KALNIUS
Lietuvių ir lenkų asimiliacija Lietuvoje XX amžiuje - 17
Skirmantė VALIULYTĖ
Pasaulėvaizdžio atspindžiai pavasario supimosi apeigose ir dainose - 27
Marija BALTRĖNIENĖ
Etnomuzika ir folklorizmo apraiškos. Prieštaros ir koegzistencija - 32
Loreta POŠKAITĖ
Harmonijos (he) samprata kinų tradicinėje kultūroje - 37
Žydrė PETRAUSKAITĖ
„Važiavau kryžių rinkti” - 45
Skaistė MOCKUTĖ
Dargaičių kaimas prieš šešias dešimtis metų - 51

Kitos kultūros
Josef A KYBURZ
Maginė mintis gamtos ir kultūros sandūroje - 58

Sukaktys
Petras KALNIUS
Vienas iš lietuvių etnologijos klasikų Izidoriaus Butkevičiaus 75-osioms gimimo metinėms - 65

Knygos
Algimantas MIŠKINIS
Išsami studija apie Lietuvos medinę sakralinę architektūrą - 67

Etninės veiklos realijos
Nijolė MARCINKEVIČIENĖ
„Pavarėnis”: nuo aprašų žaliavos iki dzūkų kaimo monografijos. Pokalbis - 69


 

 

Liaudies kultūra 1999 nr.5

TURINYS:

Teresė JURKUVIENĖ
Apie tautinį kostiumą, tautinį sąmoningumą ir naivumą -1

Šventaragio gelmėmis. Po žemėm slypinčias Šventaragio slėnio paslaptis aptaria archeologas Kęstutis KATALYNAS, klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO - 9

Vytautas DAUGUDIS. Lietuvos žymesniųjų senovės kulto vietų trumpa apžvalga - 16

MOKSLO DARBAI

Andra SIMNIŠKYTĖ
Sėliai - 26

Rasa NORINKEVIČIŪTĖ
Tradicinis raudojimas ir aplinka - 36

Rūta GUZEVIČIŪTĖ
Drabužių kelionės. Kaftanas - 39

Skaidrė URBONIENĖ
Dievdirbiai. Aukštaitija - 44

Kur alma Knistuškių krinyčia. Pokalbis su iš Gervėčių krašto kilusia vilniete
tautodailininke Birute KUCKAITE - 53

Skaitymai
Antanas ANDRIJAUSKAS
Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai - 59

Knygos
Algė JANKEVIČIENĖ
Kuo puošdavosi kaimo trobesiai - 66

Etninės veiklos realijos
Jei kas pagauna atlėkusį bičių rojų...” Apie 1956 m. ekspediciją Apso ir kitose Gudijos apylinkėse pasakoja etnologė prof. habil. dr. Angelė VYŠNIAUSKAITĖ - 68

Žmonės pasakoja
Joana PETRAUSKIENĖ–BASILIAUSKAITĖ
Pranašingi sapnai - 77


 

 

Liaudies kultūra 1999 nr.6

TURINYS:

Žemė kėlė žolę... Apie Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą su jo rengėjų grupės pirmininke Dalia URBANAVIČIENE, grupės nariais – Marcelijumi MARTINAIČIU ir Rimantu ASTRAUSKU bei Lietuvos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininku Žibartu JACKŪNU kalbasi žurnalistė Dalia RASTENIENĖ - 1

Napaleonas KITKAUSKAS.
Vilniaus Žemutinės pilies Valdovų rūmai: tyrimų duomenys ir atstatymo galimybės - 8

Marcelijus MARTINAITIS.
Modernizmo ir primityvizmo sąveika kūryboje - 20

MOKSLO DARBAI

Dainius RAZAUSKAS.
Keletas pastabų apie reinkarnaciją ir Išsivadavimą - 25

Vytautas TUMĖNAS.
Juostų ryšys su mitologija - 35

Alfonsas MOTUZAS.
Katalikiškos pridedamosios pamaldos Lietuvoje. Adventas, Gavėnia - 44

Prie Rokiškio dvarininkų rūbų – su adata, trintuku ir jaučio tulžimi. Apie Rokiškio krašto muziejaus saugyklose ilgai išgulėjusios retos kostiumų kolekcijos restauravimą su P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro tekstilės restauratore Elena JAZBUTIENE kalbasi Juozas ŠORYS - 48

Sukaktys.
Kazimiera GALAUNIENĖ.
Ieškojęs liaudies meno šaknų. Pauliaus GALAUNĖS 110-osioms gimimo metinėms - 53

Knygos
Skaidrė URBONIENĖ.
Balys Buračas – kryždirbystės metraštininkas - 58

Skaitymai.
Antanas ANDRIJAUSKAS.
Trys XX a. pirmosios pusės kultūros antropologijos žingsniai - 63

Kitos kultūros.
Audrius BEINORIUS.
Buddhistinis bodhisattvos idealas - 67
ŠANTIDEVA. Nušvitimo kelio vadovas. Šeštas skyrius. Pakantumo tobulybė - 70

Etninės veiklos realijos
Juozas ŠORYS. Dabartiniai Vilnijos krašto kalėdautojai - 75