LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos sritys

 

Pagrindinės Lietuvos nacionalinio kultūros centro veiklos sritys – etninės kultūros, nematerialaus kultūros paveldo, dainų švenčių ir mėgėjų meno tradicijų išsaugojimas ir plėtojimas, skatinant visuomenės kultūrinę ir kūrybinę raišką,  lietuvių tradicinės kultūros puoselėjimas pasaulio lietuvių bendruomenėse, kvalifikacijos kėlimas.

LNKC veiklos tikslai:

 • įgyvendina valstybės politiką regionų, etninės kultūros, mėgėjų meno, tradicijų tęstinumo ir plėtros, Lietuvos visuomenės ir pasaulio lietuvių kūrybiškumo, kultūrinės raiškos srityse, rūpintis nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimu, gaivinimu ir tęstinumu;
 • saugo ir plėtoja Dainų ir šokių švenčių tradiciją;
 • rūpinasi etninės kultūros, mėgėjų meno, kultūros centrų specialistų kvalifikacija;
 • ugdo visuomenės suvokimą apie etninę kultūrą, mėgėjų meninę veiklą, kūrybiškumo reikšmę vaikų ir jaunimo ugdymui, žmonių gyvenimo kokybei, padėti pasaulio lietuvių bendruomenėms saugoti savo kultūrinį tapatumą.

LNKC funkcijos:

 • bendradarbiaudamas su valstybės, savivaldybių įstaigomis ir institucijomis, kultūros centrų bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio lietuvių bendruomenėmis, įgyvendina valstybės kultūros politiką kultūros centrų, mėgėjų meno, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo, istorinės atminties įprasminimo ir aktualizavimo srityse;
 • atlieka kultūros centrų, mėgėjų meno, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo būklės ir raidos stebėseną, inicijuoja ir (ar) atlieka analitinius tyrimus, kaupia statistinę informaciją, rengia ar dalyvauja rengiant su šiomis sritimis susijusius teisės aktus;
 • atlieka etninės kultūros, tautinio, archeologinio, istorinio kostiumo tyrimų ir atkūrimo darbus;
 • analizuoja įvairių meno sričių ir žanrų mėgėjų meno kolektyvų veiklą, vertina mėgėjų meno kolektyvų meistriškumą, rengia tautinio paveldo ir tradicijų perėmimo, meistriškumo ugdymo metodikas;
 • rengia ir įgyvendina savivaldybių kultūros centrų vadovų ir darbuotojų, nematerialaus kultūros paveldo, etninės kultūros specialistų, mėgėjų meno kolektyvų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programas, analizuoja šių darbuotojų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo poreikius;
 • atlieka Dainų švenčių įstatyme nustatytas funkcijas;
 • organizuoja ar dalyvauja organizuojant tarptautinius, nacionalinius ir regioninius mėgėjų meno ir etninės kultūros renginius;
 • inicijuoja naujų kūrinių atsiradimą ir rūpinasi jų sklaida, rengia ir leidžia metodinius leidinius, folkloro rinkinius, vaizdo, garso įrašų, elektroninių leidinių publikacijas, viešina informaciją apie kultūros reiškinius, procesus ir įvykius, susijusius su jam priskirtomis sritimis, nurodytomis šio straipsnio 1 punkte;
 • vykdo Lietuvos kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;