Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Žurnalas „Būdas“

Dvimėnesinis kultūros paveldo žurnalas „Būdas“, leidžiamas nuo 1989 m. (iki 2019 m. Nr. 1 – „Liaudies kultūra“), skirtas besidomintiems istorija, mūsų kultūros paveldu ir etnine kultūra, jos prasmių lauku ir raiškos formomis tiek praeityje, tiek XXI a.

Leidinyje lanksčiai derinamos mokslinės ir mokslo populiarinimo publikacijos, pokalbiai su įvairių kartų rūpimų sričių profesionalais ir kultūrologiniai esė, materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių pristatymas ir sakytinės istorijos tekstai.

Tad leidinio tikslas - stiprinti mūsų kultūrinę atmintį, supažindinti tiek su savosios kultūros tradicijomis, tiek su įvairialypiais kultūriniais kontekstais, padedančiais jas suprasti ir įvertinti; atskleisti, kokiomis formomis etninės kultūros reiškiniai gyvuoja šiandien.

Redakcijos darbuotojai:

SAULĖ MATULEVIČIENĖ – vyriausioji redaktorė

Tel. (8 5) 261 3412
El. p. saule.matuleviciene@lnkc.lt

JUOZAS ŠORYS – redaktorius

Tel. (8 5) 261 3161
El. p.  juozas.sorys@lnkc.lt

 

DAINIUS RAZAUSKAS – redaktorius

Tel. (8 5) 261 3161
El. p. dainius.razauskas@lnkc.lt

 

RASA KALINAUSKAITĖ  – redaktorė

 Kuruoja archeologijos, etnologijos, istorijos, tautinių bendruomenių kultūros, paveldo temas. Stebi kultūros tyrimų lauką, rengia spaudai publikacijas, dalyvauja bendrose LNKC veiklose.

Tel. (8 5) 261 3161
El. p. rasa.kalinauskaite@lnkc.lt

 

LINA LEPARSKIENĖ – redaktorė

Atostogose


Adresas:

Žurnalas „Būdas“
Lietuvos nacionalinis kultūros centras,
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

El. p. budas@lnkc.lt, internete: lnkc.lt/budas ir žurnalo puslapis Facebook 

Prenumerata:

visuose Lietuvos pašto skyriuose, internetu (užsakymo indeksas 5033) arba redakcijoje.

Žurnalą galima įsigyti:

Lietuvos nacionaliniame kultūros centre, Barboros Radvilaitės g. 8, Vilnius:

  • redakcijoje IV a., 401/403 kab.
  • bibliotekoje I a., 106 kab.
  • užsisakyti internetu mūsų E-knygyne.

Taip pat turime ir senesnių žurnalo numerių.

Vilniuje – „Akademinės knygos“ knygyne, Kaune – VDU „Humanitas“ knygyne.

Spaudos kioskų, kuriuose galima įsigyti žurnalą, sąrašą rasite čia.

Žurnalo kaina 4 Eur.

ISSN 2669-0403


  Naujausias numeris: Būdas 2024 Nr. 3

Žurnalų archyvas

 „Būdas“: 2023 2022 2021 2020 2019

„Liaudies kultūra“:
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 – 1988

 Žurnalo „Liaudies kultūra“ 1988–2003 metų bibliografinė rodyklė  (arba pdf formatu)

Pastaba: Naujų žurnalo numerių elektroninės versijos įkeliamos po metų nuo jų išleidimo datos.


Redakcinė kolegija:

Prof. habil. dr. Audrius BEINORIUS, Vilniaus universiteto Orientalistikos centras, Universiteto g. 5, 01513 Vilnius

Prof. habil. dr. Kazimieras GARŠVA, Lietuvių kalbos institutas, Antakalnio g. 6, 2055 Vilnius

Doc. habil. dr. Ingė LUKŠAITĖ, Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius

Habil. dr. Nijolė LAURINKIENĖ, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius

Menotyrininkė, dr. Alė POČIULPAITĖ

Prof. habil. dr. Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius

Doc. dr. Krescencijus STOŠKUS, Vilniaus universitetas, Didlaukio g. 27, 08303 Vilnius

Dr. Žilvytis ŠAKNYS, Lietuvos istorijos institutas, Kražių g. 5, 01108 Vilnius

Vida ŠATKAUSKIENĖ, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius

Dr. Vykintas VAITKEVIČIUS, Klaipėdos universitetas, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Tilžės g. 13, 91251 Klaipėda, el. p. vykintas.vaitkevicius@gmail.com

Dr. Marija ZAVJALOVA, Ленинский проспект 32-а, Институт славяноведения, Российская Академия Наук, Москва 117334, Россия, el. p. marija_z@mtu-net.ru


Žurnalo temos:

Šiuolaikinės lietuvių etninės kultūros būklė ir problemos;

Lietuvių archeologijos, etnologijos, mitologijos ir tautosakos, liaudies muzikos ir šokių, tautodailės tyrinėjimai;

Lietuvių etninės kultūros regioninės apraiškos bruožai;

Baltijos regiono tautų kultūra;

Pasaulio tautų kultūros;

Pasaulio kultūros teoretikų darbai.

Žurnale skelbiami probleminiai mokslo populiarinimo straipsniai, pokalbiai, recenzuoti mokslo darbai, lauko tyrimų ir archyvų medžiagos, vertimai, taikomojo pobūdžio medžiagos.

Žurnalas leidžiamas nuo 1988 metų, kas du mėnesius. Nuo 2019 metų 2-ojo numerio žurnalas – „Būdas“. Anksčiau – „Liaudies kultūra“ (1989-2019/1, ISSN 0236-0551)

Dalia Rastenienė „Liaudies kultūros“ raida


Autorių dėmesiui:

Autoriai, norintys spausdinti savo straipsnį mokslinių darbų skyriuje turėtų:

- išryškinti tyrimų objektą, apibrėžti tyrimo tikslus, nusakyti tyrimo metodą, pateikti išvadas, panaudotos literatūros sąrašą, pateikėjus ir kt.
- trumpai, keliais sakiniais prieš straipsnį suformuluoti straipsnio esmę: tiriamąjį objektą, mokslinę problemą, tyrimo metodą, pagrindinius teiginius, išvadas. Parengti 0,5 mašinraščio apimties santrauką lietuvių kalba vertimui į anglų kalbą.
- straipsniai, pretenduojantys į „Mokslo darbų” skyrių, duodami recenzuoti ir aprobuoti ne mažiau kaip dviem žurnalo redkolegijos nariams ar jų nurodytiems recenzentams.


Žurnalo steigėjai:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Pasaulio lietuvių Dainų švenčių fondas.


Žurnalo rėmėjai:

Projektą „Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje IV“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Lietuvos kultūros taryba remia projektą „Etninės kultūros paveldas ir gyvoji tradicija: problemos, tyrimai, interpretacijos III“.


„Liaudies kultūros“ žurnalo publikacijos skelbiamos tarptautinėje duomenų bazėje EBSCO Publishing:
Humanities International Complete; Humanities International Index; Literary Reference Center; www.epnet.com