LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Veiklos kryptys

Poskyrio veiklos kryptys:

Kuruoti, koordinuoti ir analizuoti mėgėjų choreografinę veiklą, daryti įtaką darbo turiniui ir formai bei raidos procesams, prognozuoti perspektyvas.

Tirti specialistų rengimo pasiūlą ir paklausą.

Skleisti gerąją patirtį, kaupti ir teikti informaciją, ją apdoroti, sisteminti.

Inicijuoti ir rengti metodinius bei praktinius šokių vadovų seminarus, respublikinius kursus, diferencijuotą mokymo ciklą kvalifikacijai kelti.

Skatinti tautinio sceninio šokio plėtrą, puoselėti liaudiškų tradicijų išsaugojimą ir tęstinumą.

Daryti įtaką šokio menui tęstiniais renginiais – festivaliais, konkursais, apžiūromis, konferencijomis, metodiniais ir praktiniais vadovų seminarais, respublikiniais kursais, diferencijuotu vadovų mokymu.

Bendradarbiauti su kitomis šalies kultūros institucijomis, organizuojant regionines ar parengiamąsias šokių šventes, festivalius, kitus renginius.

Tirti regionų choreografijos plėtrą, specifiką, tradicijų savitumą.

Tobulinti liaudies šokių įsigijimo sistemą, skatinti jaunųjų kūrėjų kūrybines galias.

Teikti metodinę ir praktinę paramą išeivijai.

Kaupti, klasifikuoti ir analizuoti tautinio šokio istorinį palikimą.

 

Choreografijos poskyris analizuoja šalies choreografinę mėgėjų veiklą, jų darbo turinį ir formas,analizuoja jų raidos procesus, prognozuoja perspektyvą; skleidžia gerąją patirtį, kaupia informaciją, ją apdoroja, sistemina; skatina tautinio sceninio šokio kūrybinę veiklą; siekia išlaikyti, puoselėti ir plėtoti liaudies šokio tradicijas. Poskyris kaupia, klasifikuoja, tiria ir analizuoja tautinio šokio istorinį palikimą; renka ir analizuoja choreografijos mėgėjų kūrybos statistiką; rengia konferencijas, organizuoja vasaros kursus, seminarus, teikia ir skleidžia informaciją, renka medžiagą apie choreografijos raidą, analizuoja regionų choreografinį judėjimą, jų veiklos specifiką ir tradicijų savitumą; tiria specialistų rengimo pasiūlą.