LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamyba ir finansavimas – 2023 m.

 

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-433 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“ patvirtintos įstaigų mėgėjų meno kolektyvams 2023 m. skirtos lėšos tautiniams, archeologiniams, istoriniams kostiumams (toliau – kostiumai) gaminti ir įsigyti.

Remdamiesi Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo V skyriaus 27 punktu, prašome įstaigų, kurių meno kolektyvams skirtas finansavimas, suderinti su Lietuvos nacionalinio kultūros centro (toliau – Centro) specialiste Danute Keturakiene numatomų kostiumų ar jų dalių gamybos ir įsigijimo sąlygas:

• Kostiumų modeliai, jų dalys, komplektavimas, medžiagos, gaminimo būdas turi atitikti konkretaus etnografinio regiono, istorinio laikotarpio, kolektyvo pobūdžio reikalavimus;

• Kostiumų komplektų, dalių skaičius turi atitikti realius kolektyvo poreikius;

• Gaminamų ar įsigyjamų kostiumų kainos turi būti realios, atitinkančios rinkos kainas;

• Kostiumų gamintojai ir tiekėjai turi būti sertifikuoti tautinio paveldo produktų (kostiumų, jų dalių) gamintojai arba kvalifikuoti, ilgametę patirtį turintys meistrai.

Suderinus šias sąlygas ir pasirinkus paslaugų teikėją (-us), kostiumų gamintoją (-us), Centras ir įstaiga, kurios kolektyvui skiriamas dalinis finansavimas, turi pasirašyti dvišalę Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartį (šablonas pridedamas).

Sutartyje įrašykite savo įstaigos rekvizitus (preambulėje ir 4 dalyje), parenkite kostiumų dalių sąrašą (1 priedas), 2.1.1. punkte įrašykite kostiumams gaminti ir įsigyti reikiamą bendrą sumą, o 2.2.1. punkte – įstaigai skiriamą bendrą dalinio finansavimo sumą (remdamiesi LR kultūros ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮV-433 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“).

Pasirašytus du sutarties egzempliorius iki š. m. birželio 30 d. imtinai siųskite paštu adresu: Lietuvos nacionalinis kultūros centras, B. Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius, o apie sutarties išsiuntimą informuokite el. paštu grazina.vaiciunaite@lnkc.lt. Taip pat prašome informuoti, jei vėluosite atsiųsti sutartis dėl atliekamų viešųjų pirkimų procedūrų ar kitų aplinkybių.

Kilus klausimų dėl kostiumų komplektavimo, gamybos prašome kreiptis į Centro tautinio kostiumo specialistę Danutę Keturakienę, tel.: (8 5) 262 9569, 8 610 00 282, el. p. danute.keturakiene@lnkc.lt , dėl kostiumų gamybos administravimo, dokumentų tvarkymo – į specialistę-vadybininkę Gražiną Vaičiūnaitę, tel. (8 5) 262 5958, el. p. grazina.vaiciunaite@lnkc.lt.

Pasigaminus ar įsigijus kostiumus per 15 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 1 d., Centrui reikia pateikti patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijas:

• Perdavimo–priėmimo aktą iš paslaugų teikėjo su Kostiumų arba jų dalių sąrašu;

• Sąskaitos faktūros (-ų) kopiją (-as) už visas – paties dalinio finansavimo gavėjo ir kultūros ministro patvirtintas valstybės biudžeto asignavimų dalinio finansavimo lėšas – patirtas išlaidas;

• Dokumentą, patvirtinantį, kad iš pareiškėjo ar kito juridinio ar fizinio asmens skirtų lėšų buvo apmokėta ne mažiau kaip 50 proc. kostiumų pagaminimo ar įsigijimo išlaidų.

Pateikus minėtų dokumentų kopijas dalinio finansavimo lėšos bus pervedamos į gavėjo sąskaitą per 30 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Nepateikus išlaidas pagrindžiančių dokumentų iki lapkričio 1 d. ar pateikus netinkamus dokumentus, lėšos nebus pervedamos.

Kadangi visas kostiumų gamybos ir įsigijimo procedūras privaloma atlikti per šiuos metus, labai prašome nedelsiant imtis reikiamų veiksmų. 

PRIDEDAMA:

1. LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-433 „Dėl tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo skyrimo“;

2. Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo sutartis (šablonas);

3. LR kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-460 „Dėl Tautinių, archeologinių, istorinių kostiumų mėgėjų meno kolektyvams gamybos ir įsigijimo išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.