LNKC logotipas

Dainų diena 2018
Liaudies kultūra 1997

 

VIRŠELIUOSE:

Liaudies kultūra 1997 Nr. 1

TURINYS:

Kazys BRADŪNAS. Iš tų pačių šaknų ir šaltinių ­ 1

Antanas ANDRIJAUSKAS: Pasaulinės metacivilizacijos saulėteky -­ 4

Dainius RAZAUSKAS. Lingvistinė beprotybė ir šventoji kalba - 10

Vytis VIDŪNAS. Sakralinė kalba Rig Vedos himnuose - ­ 19

Kazimieras SEIBUTIS. Numen kaip sakralinis tekstas -­ 22

Daiva RAČIŪNAITĖ­VYČINIENĖ. Sutartinių šventybės universalumas - 24

Daiva VAITKEVIČIENĖ. Saulės sodai - 27

Arūnas KYNAS. Vėjarodės šiaurės ir vidurio Lietuvos mažojoje architektūroje -­ 36

Rimvydas LAUŽIKAS. Mediniai kulto pastatai su kolonomis fasaduose -­ 45

Ona KUBILIŪNIENĖ. Saulė Čiurlionio kūryboje - ­ 49

Rūta GUZEVIČIŪTĖ. Kepurių kelionės... Čepčiukas - 56

Knygos.
Žilvytis ŠAKNYS. Etninės kultūros baruose -­ 60

Vacys MILIUS. Lietuvių etnologijos 1994-­1996 metų knygų bibliografija - 62

Kitos kultūros.
Herve FILLIPETTI. Kaip namai apsigina nuo velnio -­ 63

Skaitymai.
Suniti K. CHATTERJI. Baltai ir arijai ­-  67

Žmonės pasakoja.
Burtai ir burtininkai -­ 69


 

 

VIRŠELIUOSE:

Liaudies kultūra 1997 Nr. 2

TURINYS:

Kas yra etninė kultūra?
Etnologės Angelės VYŠNIAUSKAITĖS ir filosofo Krescencijaus STOŠKAUS nuomonės - 1

Dalia URBANAVIČIENĖ. Autentiškas liaudies šokis: įtakos ir pasekmės  - 6

Algis UŽDAVINYS. Mitinė žemė ir jos metafiziniai simboliai - 11

Gaila KIRDIENĖ. Dzūkų vestuvių smuikavimo papročiai - 16

Vytautas TUMĖNAS. „Žirgelių“ ornamento semantinis laukas - 22

Marija BALTRĖNIENĖ. Kanklių raida XIX a. pabaigoje - XX a. - 37

Janina MORKŪNIENĖ. Kailiadirbystė Lietuvoje - 45

Grigorijus POTAŠENKO, Dmitrijus CHOLOPOVAS. Sentikiai Rytų Lietuvoje - 52

Knygos.
Tatjana UTOVKA. Lietuvių šeimos fenomenas. - 57

Antanas STRAVINSKAS. Padavimai ir legendos - 58

Skaitymai.
Kazimieras SEIBUTIS. Vedos egzegezės tradicija - 60

Sri AUROBINDO. Psichologinio Vedos aiškinimo pagrindai - 63

Žmonės pasakoja.
Marytės „pasakėlės" - 68

 

 

VIRŠELIUOSE:

Liaudies kultūra 1997 Nr. 3

TURINYS:

Kas yra etninė kultūra?
Filologės profesorės Viktorijos DAUJOTYTĖS nuomonė - 1

Valdemaras ŠIMĖNAS. Seniausioji Seinų ir Punsko krašto praeitis - 3

Venantas MAČIEKUS. Pirkimo pardavimo sutartys - 14

Jonas VAIŠKŪNAS.  Kai kurie archeoastronominiai Rasos šventės aspektai - 21

Dalia URBANAVIČIENĖ. Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija - 29

Skirmantė SMILINGYTĖ. Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai - 3

Rūta GUZEVIČIŪTĖ. Baigiamasis žodis „Kepurių kelionėms... - 38

Post scriptum.
Dainius RAZAUSKAS. Laumės likimas liaudies kultūroje - 43

Profesoriaus Norberto VĖLIAUS atminimui.
STOŠKUS. Lemtingi susitikimai su žmogum, kuris padėjo iš naujo atpažinti lietuvių dievus - 47

Knygos.
Angelė VYŠNIAUSKAITĖ. Nepamirštamas palikimas - 50

Disertacijos.
Simas KARALIŪNAS. Kai griaudžia Perkūnas - 54

Kitos kultūros.
Ella JOHANSSON. Laisvieji miško sūnūs. Švedijos medkirčių pasakojimai ir identiteto kūrimas - 56

Skaitymai.
Sri AUROBINDO. Agnis ir tiesa - 62

Žmonės pasakoja.
Vaiks šeimo (1) - 66


 

 

VIRŠELIUOSE:  

Liaudies kultūra 1997 Nr. 4

TURINYS:

Etnomuzikologija Vokietijos mokslininkų akimis – 1

Petras KALNIUS. Etninio ir etnografinio savitumų prieštaravimas dabartinėje Lietuvoje – 9

Dainius RAZAUSKAS. Kvailutis – 16

Dalia URBANAVIČIENĖ. Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija – 26

Daiva RAČIŪNAITĖ–VYČINIENĖ. Vestuvininkų apgiedojimo sutartinės – 35

Loreta MUKAITĖ. Šventojiškė dainininkė Kersta Balčius – 43

Renginiai. Po sutartinių skliautais – 48

Knygos. Irena SELIUKAITĖ Aš išdainavau visas daineles – 50

Estijos balsas. Talino vėjarodės – 51

Skaitymai. Antanas ANDRIJAUSKAS. Oswaldo Spenglerio lyginamoji istorinė kultūros morfologija – 56

Oswald SPENGLER. Vakarų saulėlydis (Lytis ir tikrovė) – 60

Žmonės pasakoja.
Vaiks šeimo (2) – 64 

VIRŠELIUOSE:  

Liaudies kultūra 1997 Nr. 5

TURINYS:

Irena GAIDAMAVIČIENĖ. Kultūrinė atmintis ir kūrybinė vaizduotė - 1

Henrikas GUDAVIČIUS. Šventoji ugnis - 3

Angelė VYŠNIAUSKAITĖ. Kryžiaus ženklas lietuvių liaudies papročiuose -5

Rasa RAČIŪNAITĖ. Perėjimo ritualai gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiuose - 9

Virginijus KAŠINSKAS. Laidojimo apeigos - 12

Nijolė MARCINKEVIČIENĖ. Žmonės - apie mirtį ir pomirtinį gyvenimą - 18

Rūta BRŪZGIENĖ. Kantičkinių giesmių liaudiškumas - 27

Jonas MARDOSA. Valstiečių talkos Lietuvoje XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje - 30

Dalia URBANAVIČIENĖ. Vasaros ciklo lietuvių etnochoreografija: darbų pabaigtuvės - tarpinė grandis tarp vasaros ir žiemos ciklų  - 36

Antanas STRAVINSKAS. Seredžiaus šviesuolis - 47

Elena MATULIONIENĖ. Vaikų tautinis kostiumas šiandien - 53

Knygos.
Juozas SAVICKAS. Kelminykų choras - 57

Kitos kultūros.
Basil JOHSTON. Ir Manitu sutvėrė pasaulį: odžibvų mitai ir vizijos - 59

Skaitymai.
Arnold van GENNEP. Virsmų apeigos - 64

Žmonės pasakoja.
Liudvikas GIEDRAITIS. Nagi - tikros Liudviko Žvejoko istorijos – 70

 

 

VIRŠELIUOSE: 

Liaudies kultūra 1997 Nr. 6

TURINYS:

Verkių virsmai. Apie savo atradimus ir nepaprastą Verkių istoriją pasakoja archeologas Algirdas VARNAS, klausinėjamas Liudviko GIEDRAIČIO - 1

Marija PURVINIENĖ, Martynas PURVINAS. Materialios šventumo apraiškos Klaipėdos krašto protestantiškoje kultūroje - 7

Dainius RAZAUSKAS. Gyvybės medis: senosios tradicijos pėdsakais - 11

Filomena BUČAITĖ. Vandens semantika Advento ir Kalėdų burtuose - 20

Violeta JUCIUVIENĖ-GAILEVIČIŪTĖ. Anykštėniškas pasakojimas - mito fragmentas? - 22

Austė BAREIKYTĖ-NAKIENĖ. Vaikų ne vaikų dainos - 24

Dainius VALIONIS. Liaudies muzika ir ornamentas - 28

Parodos. Gražina DAUNIENĖ. Senieji lietuvių liaudies švilpukai - 39

Aktualijos. Dalia URBANAVIČIENĖ, Rytis AMBRAZEVIČIUS. Įkurtas Lietuvos nacionalinis komitetas ICTM organizacijoje - 45

Latvijos puslapiai.
Dalia RASTENIENĖ. Su Ilga REIZNIECE - 47

Kitos kultūros. "Indų etikos kodeksas" - 55

Skaitymai. Arnold van GENNEP. Les Rites de Passage - 60

Žmonės pasakoja.
Valentinas GUSTAINIS. Senoviniai zanavykų vežimai ir kitos transporto priemonės - 68